سویل موزیک
سویل موزیک ~ دانلود آهنگ شاد گیلکی

دانلود آهنگ شاد گیلکی

دانلود آهنگ شاد گیلکی
دانلود آهنگ شاد گیلانی (گیلکی) از بهترین خوانندگان استان گیلان ، بهترین آهنگ های شاد گیلکی ، اهنگ شاد گیلکی برای رقص و جشن
اهنگ گیلکی شاد برای جشن و مراسم ، آهنگ شاد گیلکی معروغ


دانلود شادترین آهنگهای گیلکی مخصوص جشن

برای دریافت آهنگ ها روی کلمه Download کلیک کنید

دانلود آهنگ شاد گیلانی سیا کُر آیدین دخانی : Download

سیاکُر سیاکُر سیاکُر بیا می آغوش تره بگیرم تره بمیرم ♩ سیاکُر سیاکُر سیاکُر بیا می آغوش تره بگیرم تره بمیرم

دانلود آهنگ شاد گیلانی عطر گل یاسی تو امیرحسین نوشالی : Download

تو ایته دست گلی ♩⋄♭ تو چه ناز و خوشگلی خیلی ♩⋄♭ دوست دارم تره
سبزی بانمکی ♩⋄♭ ساده و بی کلکی بین خوشگلان ♩⋄♭ فقط تو نمونه ای تکی

دانلود آهنگ شاد گیلانی بهار امیرحسین نوشالی : Download

بی تو می دنیا ایسه تار ♩ صفا نره اه روزگار
ایبچه بیا اره دوار ♩ شادی ببار و گول ببار

دانلود آهنگ شاد گیلانی گیلان امیرحسین نوشالی : Download

تی دریای دینم ♩ می چشم سوییه خدا سبزه ♩ کوده تی دشت و کویی
بی میرم تی قشنگ ♩♩ نام گیلان تی واسی عاشقی ♩♩ می آرزوییه

دانلود آهنگ شاد گیلانی تی جان قربان بشم امیرحسین نوشالی : Download

تی واسینی ♩ دل کوره پرپر زنه آی خوسره ♩♩ اَ دره او در زنه
قرار آرام چه ♩♩ من فیگیفته هم قد تی بهانه ♩ ی بیگیفته

دانلود آهنگ شاد گیلانی گیلانه امیرحسین نوشالی : Download

من دل به تو دوستمه ♩ مجنون تو بوبوستمه بس که تو با صفایی گیلان
دیل بسته ی ته خاکمه ♩♩ تی خاک ره هلاکمه تو عاشقانه جایی گیلان

دانلود آهنگ شاد گیلانی دراز تومانه جان بیژن لرد : Download

سنگ ریز ماه کلا سنگ قالی قال دراز تومانه جان ♩
چندی بالا بلند تی مهربانی درازتومانه جان ♩♩

دانلود آهنگ شاد گیلانی کلالی بیژن لرد : Download

تو چند هیمه اوچینی♩ گیری تی کشه دچینی به می ور♩♩ ماندی چینی
کلالی جانم کلالی ♩♩ جانم کلالی من کی ♩ تی حیرانم کلالی

دانلود آهنگ شاد گیلانی کونوس کله بیژن لرد : Download

ای روز بوشوم کونوس کله ♩ کونوس بیچم ای پرپره
ایدانه می دهان دکته ♩♩ می دهانه آب دکته

دانلود آهنگ شاد گیلانی سلام بگفتم تره دانیال : Download

سلام بوگوفتم تره جواب ندایی مره ●♪● شاید فدایی دیله باز ای نفر دیگره ●♪●
تی ناز مره بایه ایپچه مره ناز بوکن ●♪● تی او دیله کوری ای میز گره بازه کن ●♪●

دانلود آهنگ شاد گیلانی بشو بشو تره نخوام فرامرز محجوب : Download

بوشو بوشو تره نخوام ♩ بوشو بوشو تره نخوام ♩♩ سیاهی تره نخوام ♩♩ سیاهی تره نخوام ♩

دانلود آهنگ شاد گیلانی آها بوگو فرامرز محجوب : Download

رشت خیابان جای قشنگ لاکوی آها بوگو ⋄ خشک بیجارم جای کرسی فروشانه آها بوگو ⋄
کوچ اصفهانم جای عزب عزبانه آها بوگو ⋄ غازیانم جای حصیر فروشانه آها بوگو ⋄

دانلود آهنگ شاد گیلانی عروسی فرامرز محجوب : Download

همگی بگید مبارکه ای مبارکه ▿♪▾ ای مبارک مبارکه ای مبارک ای مبارک ▿♪▾
بیشید کدخدایی خبر بدید ▿♪▾ ملا عین الله خبر بدید ▿♪▾

دانلود آهنگ شاد گیلانی عاشقم فرامرز محجوب : Download

چقدره کور مره لوچان زنی ♢♢ لوچان امره می دیل کنی ♢♢♡♢♢
بخدا تو می دیل درمانی ♢♡♢ تی خاطرخوایمه تو خوب دانی ♡

دانلود آهنگ شاد گیلانی بنفشه گول فرامرز محجوب : Download

خدایا دختر رشتی قشنگه ●♪● سفیده سرخه سبزه رنگ به رنگه ●♪●
ولی با ان همه حسن خداداد ●♪● دلی در سینه داره مثل سنگه ●♪●

دانلود آهنگ شاد گیلانی حلیمه فرامرز محجوب : Download

امون دیبی از بیجار کول بنی بی تی سر یه مشته جوکول ▪♫▪ بدو بدو واز کنان امون دیبی دست کلا زنان ▪♫▪

دانلود آهنگ شاد گیلانی کاغذ نویس فرامرز محجوب : Download

بینیویس کاغذ نویس بینیویس ♩♩ می برار ممدلی ره عرض سلام ♩
بنویس کاغذ نویس بنویس ♩♩ بگو ان پنجمی کاغذ فدام ♩♩

دانلود آهنگ شاد گیلانی میرزا فرامرز محجوب : Download

میرزا تو نشو شکار نداری دل شیره ♪♩ بیخود د نوکون رخت موسی تن گیره ♪♩
میرزا تو نشو شکار نداری دل شیره ♪♩ بیخود د نوکون رخت موسی تن گیره ♪♩

دانلود آهنگ شاد گیلانی پشمک فرامرز محجوب : Download

پشمک پشمک در کوچه و بازار داد ·•· زنم پشمک فروشم ·•·
اونقد آواز خانم فریاد زنم گمه ·•· حسنک مار حاجی گول مار پشمک فروشم ·•·

دانلود آهنگ شاد گیلانی سیا چومه فرامرز محجوب : Download

سیاه چومه سیاه چومه ▪♪▪ تی قشنگی والا جایی حرف نره ▪♪▪
چیشا گفتن چیشا گفتن وقتی ▪♪▪ از خلق نیگاه تعریف باره ▪♪▪

دانلود آهنگ شاد گیلانی شلمانه لاکوی فرامرز محجوب : Download

شلمان لاکوری شلمان لاکوی ▪♫▪ بیا ناز بکن می جان لاکوی ▪♫▪
شلمان لاکوری شلمان لاکوی ▪♫▪ بیا ناز بکن می جان لاکوی▪♫▪

دانلود آهنگ شاد گیلانی تره زود بیگیفتی فرامرز محجوب : Download

انقدر کی هه روزان کور تره دنباله کودم ✮✮ تره از دور کوره جان تا شیمی خانه واکودم ✮✮
تره زود بیگیفتی تره زود بیگیفتی ✮✮ تره زود بیگیفتی تره زود بیگیفتی ✮✮

دانلود آهنگ شاد گیلانی رعنا ایمان فلاح : Download

رعنا د ت ِ من مشتیمه رعنا جان رعنا ⋄◈⋄ از شوم ته ور من نیشتیمه رعنا جان رعنا ⋄◈⋄
رعنا ته پیر مه داییه رعنا جان رعنا ⋄◈⋄ ته جا می وَر چه خالیه رعنا جان رعنا ⋄◈⋄

دانلود آهنگ شاد گیلانی سلیمه جان جانگیر حاجی پور : Download

سلیمه جان سلیمه جان سلیمه ▪♫▪ بری قدم بشن آفتاب بری من ▪♫▪
سلیمه جان دیپلیک بکناز ▪♫▪ دیپری دوش بکه از خون ام آواز ▪♫▪

دانلود آهنگ شاد گیلانی عذرا خانوم جواد دادیان : Download

سلام علیکم سلام علیکم ♪♩ عذری خانم یا الله ♪♩
سلام علیکم والده ی ♪♩ مش ماشالا ♪♩

دانلود آهنگ شاد گیلانی حیران مهدی مرادی : Download

حیران حیرانی ناز نوکون جانی ○○⦿◦♩◦○ من تی قربانی لاکوی افشانی ○○⦿◦♩◦○ عطر صابون آی بزی تی دستانی ○○⦿◦♩◦○

دانلود آهنگ شاد گیلانی عروسی محمد عذرخواه : Download

چه روز با سعادتی ༝♫༝ باسی کودن قیامتی ༝♫༝
جشن قشنگه شادیه ༝♫༝ غصه ایه زیادیه ༝♫༝

دانلود آهنگ شاد گیلانی آواره محمد عذرخواه : Download

تی چیر نگاه بینیشته کور می دیل گوشه ♩♩ هرقدر تو مره نیش بزنی باز مره نوشه ♩♩
صدبار بکوشی زنده کونی می دیل ای کور ♩ بازم بخدا تی بنده حلقه به گوشه ♩

دانلود آهنگ شاد گیلانی بلامیسر محمد عذرخواه : Download

وای وای وای اخه ♪♪ هن تی وفای بلامیسر ♪
خدا تره نوکوشه کوری خودا تره ♪ نوکوشه کوری اخ چقدر بلایی توووو ♪

دانلود آهنگ شاد گیلانی داش اسمال محمد عذرخواه : Download

مره گیدی داش اسمال ♩♩ مره گیدی داش اسمال ♩

دانلود آهنگ شاد گیلانی گل گلاب محمد عذرخواه : Download

تو گول یاس و نرگسی تو می عمر و نفسی ♩ بخدا جز تو نرم د انیس و مونسی
ماه شب چهارده منی همه جای تابانی ♩♩ الهی تا زنده ام مره زنده بمانی

دانلود آهنگ شاد گیلانی کاس چوم محمد عذرخواه : Download

ای که عره شوندری قمزه فروختن ♪♩ دری می دیل بردن دری ♪♩
جی قد و بالا داری صدتا خاطرخواه ♪♩ داری عاشق و شیدا داری ♩♩

دانلود آهنگ شاد گیلانی خاطره ها محمد عذرخواه : Download

روزی بموم روزی باموم بموم ✮✮ خواستگاری شیمی خانه ✮✮ نم نم واران وارسی دانه دانه ✮✮
تره بوبم خواستگار تی پر بگوفت تره ندم ✮✮ خواستیم ببم ماندگار ✮✮ تی مار بگفت تره ندم ✮✮

دانلود آهنگ شاد گیلانی رشتی محمد عذرخواه : Download

هچین مره تو طاقچه بالا ننه ✮✰✮ اینقده تی بخت سر پا ننه ✮✰✮
اشوه نوکون تی اشوه بازار نره ✮✰✮ تی ناز و غمزه د خریدار نره ✮✰✮

دانلود آهنگ شاد گیلانی سیائی محمد عذرخواه : Download

زخم زبان نزن نوکون مسخره ✦✧✪✧✦ ای کی تی مهربانی می دیل دره ✦✧✪✧✦
اینقده متلک مره باره نوکون ✦✧✪✧✦ هرکس پهلو مره خاره نوکون ✦✧✪✧✦

دانلود آهنگ شاد گیلانی سیم آخر محمد عذرخواه : Download

شنبه بیدیم که شوندری مدرسه ▪♪▪ آخ یهویی می بند دیل بگسسه ▪♪▪
گومه کودم پاک د می دست و پاییه ▪♪▪ وقتی بیدم تی بر روی ماهه ▪♪▪

دانلود آهنگ شاد گیلانی ولوله محمد عذرخواه : Download

بازم ترا گم هچین تی سرا می سر ننه ⋄ می پوشت سر بیخود اَنقده منبر ننه ⋄

دانلود آهنگ شاد گیلانی زن محمد عذرخواه : Download

زن بخدا فرشته ی نجاته ♢♡♢ قند و عسل شیرین تر از نباته ♢♡♢♢
زن مثل آب چشمه ی زلاله ♢♡♢ خانه ی بی زن آدمه ملاله ♢♡♢♢

دانلود آهنگ شاد گیلانی اَی خان باجِی ناصر وحدتی : Download

ای خان باجی جوره چی کردی جوره ▿♪▾ ای خان باجی جوره چی کردی جوره ▿♪▾
ای خان باجی جوره چی کردی جوره ▿♪▾ ای خان باجی جاره چی کردی جاره ▿♪▾

دانلود آهنگ شاد گیلانی گل ریحانی ناصر وحدتی : Download

روخانه آب بموی خانه به خانه ·•· تی دونبال سر بنی می آه و نالی ·•·
بشو یاری بگو کمتر بنالی ·•· تی دیم ننمی دره ننه گاز مالی ·•·

دانلود آهنگ شاد گیلانی آخه می جان یاره دگود بو قبای گالشی ناصر وحدتی : Download

آخه می جان یاره دگود بو قبای گالشی، آها بوگو ♪▴
اَمَرِه بجار بمه بو زحمت بکیشی، آها بوگو ♪▴

دانلود آهنگ شاد گیلانی رعنا ناصر وحدتی : Download

رعنا گونه مو دِلیرُم رعنا ♩♩ رعنا میگه من قوی هستم
اِشکُور باج هِگیروم رعنای ♩♩ باج گیر اشکور هست
مختارخانِک سرگالشم رعنای

دانلود آهنگ شاد گیلانی سوپوله ناصر وحدتی : Download

ای سوپوله ای سوپوله ♪♩ ای سوپوله ای سوپوله ♪♩
آفت به جان بلبله ♪♩ ای سوپوله ای سوپوله ♪♩

دانلود آهنگ شاد گیلانی تفنگ چخماقی ناصر وحدتی : Download

تفنگ چخماقی چنار بلبل ▪♪▪ چرا دیر آمدی می مست بلبل ▪♪▪
منم دیر آمدم تقصیر نداشتم ▪♪▪ آدم دیگریم فرصت نداشتم ▪♪▪
اخ می جان جان می توبی ▪♪▪

دانلود آهنگ شاد گیلانی سَبوورِی ناصر وحدتی : Download

دانلود آهنگ شاد گیلانی یه قول دو قول ناصر وحدتی : Download

هه دئقه می گبه گوش بدن ⋄◈⋄ تی سره می سینه سر بنن ⋄◈⋄
می جان یار می جان یار ⋄◈⋄ تره یاد دره نقل گۊتیم ⋄◈⋄

دانلود آهنگ شاد گیلانی رعنا گروه رستاک : Download

رعنا تی تومان گله کشه رعنا ◦◖◯◗◦ تی غوصه آخر مره کشه رعنا ◦◖◯◗◦ دیل دوسی کردآجانه رعنا ◦◖◯◗◦ حنا بنی تی دستانه رعنا ◦◖◯◗◦

دانلود آهنگ شاد گیلانی سیا چومه ظهیر میرباقری : Download

سیا چومه سیا چومه ●♪● تی قشنگی والله جایی حرف نره ●♪●
چی شه گفتن چی شه ●♪● گفتن وقتی از خلق نگات حریف باره ●♪●

دانلود آهنگ شاد گیلانی بلامیسر بهتاش نیکراه : Download

خنده مره را کونی مره شیدا کونی بلامیسر بلامیسر :▴: دیل که تی دنبال دره د کره مردن دره بلامیسر بلامیسر ♪

دانلود آهنگ شاد گیلانی خنده بوکون دانیال جوان : Download

دوست داره دیل تا بیدینه تی روی نازه ♬ تی عشق و عاشقی مره ای دنیا رازه ♬♩
دوست داره دیل تا بیدینه تی روی نازه ♬ تی عشق و عاشقی مره ای دنیا رازه ♬♩

نظرات کاربران

3 نظر
نوشتن نام و ایمیل ضرروی نیست و نظرات پس از تایید مدیر نمایش داده می‌شود.

  • مهدی [ 10 جولای 2023 ]

    به به اهنگای شمالی رشتی شاد و سرزنده هستن

  • محسن [ 9 سپتامبر 2023 ]

    👑چقدر قشنگ آهنگهای شمالی کیف کردم. هم قدیمی‌ها هم بچه های جدید واقعا زیبا زیبا زیبا✌️✌️✌️🌹

  • یاسین [ 13 اکتبر 2023 ]

    تی پر کله مو بری......